AKTUALITY
  • 9.1.2018 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 8.1.2018 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 8.1.2019 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Čov mám cca 2 měsíce a když otevřu víko tak vše bublá v tom problém nevidím ale nátoková trubka je skoro celá pod vodou a v okolní sekci je hladina stejná. Mužete poradit?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Mám již septik, v čem mi pomůže čistička? Kam by se mohla dát? Za septik nebo před? Musel bych nechat vyvážet septik?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěl bych se zeptat, zda domácí čistička odpadních vod má pracovat v předem nastavených cyklech (tzn. fáze promíchání, fáze provzdušnění a mezi těmito fázemi je čistička v nečinnosti s cílem sedimentace kalu), nebo má pracovat trvale promíchávání a provzdušňování celých 24 hod. denně. Domníval jsem se, že první varianta je správně, ale soused má ČOVku zapojenou tak, že pracuje promíchávání a provzdušňování celých 24 hod.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Často slyším, že místo aviváže lze do pračky použít ocet. Můžu jej používat do čistírny odpadních vod?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
22.01.2018

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
22.01.2018

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
22.01.2018

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Slovník - vysvětlení pojmů z oblasti čov, čištění odpadních vod

Aerobní -

procesy probíhající v přítomnosti volného kyslíku.

Aktivovaný kal -

směsná kutura mikroorganismů (volně suspendované organismy a jejich vločky), která vzniká při biologickém čištění odpadních vod.

Amoniak (NH3) -

bezbarvý plyn dusivého zápachu a svíravé chuti.

Anaerobní -

procesy probíhající v nepřítomnosti vzduchu, resp. jakéhokoliv dostupného elementárního kyslíku (spojeno s existencí anaerobních bakterií).

Anorganické látky -

chemické sloučeniny neobsahující uhlík s výjimkou oxidů uhlíku, uhličitanů a kyanidů.

Anoxický -

bez přítomnosti elementárního kyslíku, avšak značná část aerobních organismů využívá kyslík vázaný v dusičnannech a dusitanech (spojeno s existencí fakultativních bakterií).

Bakterie -

po virech nejjednodušší jednobuněčné organismy o velikosti buněk +-10 ųm vytvářející kolonie, nemají vytvořené pravé buněčné jádro, buněčná hmota je rozptýlena, množí se dělením, většinou parazituje.

Balastní vody -

vody nařeďující odpadní vody.

Biofilm -

kultura mikroorganismů, která vytváří tenkou vrstvu na podložním materiálu.

Biologické vločky -

velké shluky mikroorganismů.

BSK -

biochemická spotřeba kyslíku, vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek ve vodách, BSK5 (BSK za 5 dní) = cca 0,87 BSK7 (BSK za 7 dní). Hodnota BSK5 představuje množství rozpuštěného kyslíku spotřebované za 5 dní mikroorganismy při bioch

Bytnění aktivovaného kalu -

zvyšování výskytu vláknitých mikroorganismů a s tím spojené zhoršování separovatelnosti aktivovaného klau provázené vzrůstem kalového indexu (KI) nad hodnoty 200 ml/g.

Denitrifikace -

redukce dusičnanů (nitrátů) na plynný dusík.

Dešťová voda -

voda z dešťových a sněhových srážek stékající po povrchu.

Enzymy -

specificky účinné látky bílkovinné povahy vznikající v organismu, které již v nepatrných koncentracích působí jako katalyzátory (snižují potřebnou aktivační energii reakcí).

EO -

ekvivalentní obyvatel, průměrná hodnota znečištění odpovídající produkci od jednoho obyvatele za den, v našich podmínkách je to 60 g BSK5/den.

Flokulace -

proces, při kterém se z destabilizovaných částic vzniklých při koagulaci tvoří usaditelné vločky.

Flotace -

separačín metoda, která odstraňuje suspendované látky z vody pomocí mikrobublinek plynu, které ulpívají na suspendovaných látkách a vynáší je k hladině, odkud je takto vzniklá pěna odstraňována.

Fosfáty -

soli kyseliny fosforečné.

Fotosyntéza -

biochemický děj, při němž se světelná energie přeměňuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se může energie opět uvolnit, např. hořením.

Hydraulické zatížení -

celkový přítok do čistírny či úpravny vody vztažený na jednotku času nebo objem přivedený na 1 m2 účinného povrchu zařízení za jednotku času.

Chemické metody čištění -

čištění odpadních vod přídavkem chemikálií.

CHSK (oxidovatelnost) -

chemická spotřeba kyslíku, je mírou obsahu látek schopných oxidace některými chemickými oxidačními činidly, nejčastěji dichromanem draselným CHSK a manganistanem draselným CHSK vyjadřuje přibližnou míru celkové koncentrace organických látek ve vodách.

Imobilizované kultury -

kultury mikroorganismů rostoucí na povrchu pevného materiálu.

Inertní -

netečný, neaktivní

Inkubace -

doba od naočkování do rozmnožení mikroorganismu.

Kal -

suspenze jemných pevných částic v kaplině.

Kalový index (KI) -

vyjadřuje sedimentační vlastnost kalu (ml/gr), objem, který zaujímá 1 g kalu po půlhodinové sedimentaci vztažený na celkovou koncentraci organické sušiny kalu.

Kalový plyn -

směs plynů vznikajících při anaerobní stabilizaci kalu vyhníváním obsahuje především methan a oxid uhličitý (objem se měří v litrech při atmosférickém tlaku).

Metabolismus -

přeměna látek a energií v živých organismech.

Methan -

plyn CH hlavní složka kalového plynu.

Mezofilní vyhnívání -

vyhnívání při středních teplotách (30

Mikroorganismy -

organismy mikroskopických rozměrů.

Mineralizace -

přeměna organických látek na anorganické.

Nitráty -

dusičnany (NO2, NO3).

Nitrifikace -

oxidace amonných iontů a amoniaku na dusičnany (nitráty) s dusitany (nitráty jako meziproduktem).

Nitrobacter -

autotrofní bakterie oxidující amoniak na dusitany.

Organické látky -

chemické látky obsahující uhlík a vodík, popř. kyslík, dusík, fosfor, síru atd.

Oxidace -

odštěpování elektronů z atomů nebo skupin, a tím zvyšování jejich kladného, resp. snižování záporného, oxidačního čísla (opak redukce).

Oxidační číslo -

oxidační stupeň, oxidační stav, udává počet elektronů, které je nutné soustavě (iontu nebo molekule) dodat či odebrat v průběhu oxidačně

Patogen -

organismus způsobující onemocnění.

Pcelk -

celkový obsah fosforu.

pH -

záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů (pH = 7

Plovoucí kal -

vrstva kalu na povrchu kapaliny.

Povrchově aktivní látky -

látky, které snižují povrchové napětí kapalin. Po rozpuštění povrchově aktivní látky se její molekuly hromadí na povrchu roztoku v důsledku menších přitažlivých sil mezi mini a molekulami rozpouštědla, než jsou vzájemné přitažlivé síly mezi molekulami ro

Povrchový aerátor -

zařízení k povrchové oxygenaci vody.

Primární kal -

kal z mechanického stupně čištění.

Přebytečný kal -

část biologického kalu vznikajícího v aktivaci, je ze systému dtahován.

Předaerace -

provzdušňování odpadní vody před usazováním, biologickým nebo chemickým čištěním.

Předsrážení -

přímé srážení před primárním usazováním, následované biologickým stupněm čištění.

Reakce -

interakce dvou či více látek, při které vznikne jedna nebo více nových látek.

Recipient -

vodstvo (moře, jezero, řeka, atd.) vodní tok nebo jakákoli podzemní vrstva přijímající vodu z určitého povodí či vodu odpadní.

Recirkulace -

vracení zpět do procesu.

Redox potenciál -

rovnovážný potenciál oxidačně

Redukce -

přijímání elektronů (opak oxidace).

Regenerace -

uvedení do původního stavu.

Rezistentní -

schopný odolávat nepříznivým podmínkám.

Sediment -

usazenina (např. kalu na dně jezera či nádrže).

Sekundární kal -

kal z biologického čištění.

Sekundární spotřeba kyslíku -

spotřeba kyslíku spojená s rozkladem odumřelých primárních producentů, tzv. sekundárního znečištění.

Separovat -

oddělit, odstranit, rozdělit (např. chemickou látku ze směsi).

Simultánní srážení -

přídavek koagulantů přímo do aktivačního procesu.

Stabilizace kalu -

částečný rozklad organických látek v kalu za anaerobních či aerobních řízených podmínek.

Stáří kalu (A) -

podíl mezi množstvím kalu v aktivačním systému a množstvím kalu odstraněným za den (jednak odebíraným jako přebytečný kal, jednak v odtoku).

Sterilizace -

proces, při kterém se zneškodní všechny organismy.

Substrát -

živné médium pro růst organismů, zdroj energie.

Surová voda -

neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů.

Surový kal -

nezpracovaný, nestabilizovaný kal z čištění odpadních vod.

Suspenze -

disperze malých pevných nerozpuštěných částic v kapalině.

Syntéza -

vznik nových látek.

Tenzidy -

povrchově aktivní látky, jejichž povrchová aktivita je dána stavbou jejich molekuly, která je charakterizována jednak skupinou hydrofilní, a jednak hydrofobní.

Účinnost čištění -

snížení koncentrace určité složky znečištění vyjádřené v procentech původní koncentrace.

Veškeré látky -

kal z biologického čištění vracený na vstup do biologického stupně čištění za účelem jeho opětovného využití v čistícím procesu.

Vyhnívání -

anaerobní proces stabilizace kalu.

Zákal -

znečištění vody způsobené nerozpuštěnými látkami o různém stupni disperzity (např. anorganické i organické koloidy, zbytky vloček po koagulaci atd.), vyjadřuje se v mg/l SIO2 (standard), nefelometrických zákalových jednotkách (NTU), formazinových zákalov

Zatížení kalu (B2) -

hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg sušiny kalu (nebo organické sušiny) za den.

Ztráta žíháním -

rozdíl mezi obsahem veškerých látek (odparek) a jejich zbytkem po žíhání, hrubé měřítko obsahu organických látek ve vodách.