AKTUALITY
  • 6.9.2017 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 5.9.2017 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 4.9.2017 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Při stavbě nového domu nám obec nepovolila se připojit na kanalizaci. V případě instalace ČOV je nutné povolení od jakých všech úřadů? Je možné mít u ČOV standarnně trativod s využitím vody pro zahradu?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěla jsem se zeptat, jestli záleží na tom, jaký toaletní papír používáme. Dřív jsme měli 3vrstvy , teď jsem koupila jedno vrstvy v domnění, ze to bude pro čističku lepší a papír se tam teď paradoxně hromadí. Je na vině druh toaletního papíru?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Uvažuji o vybudování domovní čističky odpadních vod s nádrží na zachycení přečištěné vody akorát jsem narazila na problém, který se týká skladby půdy pro rozliti. Skladba zeminy je následující cca 20-30cm hlinena půda ale následně narazíme na bridlicove podloží na celém pozemku, na pozemku jsou vzrostlé stromy jako jsou jabloně, tuje a pár keřů.. Mohu jimi zalévat případně zbylou vodu rozlevat po trávníku tak abych nenarusila případné spodní vody (velká část parcel je závislá na spodní vodě). Děkuji.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

V čističce se nám tvoří na hladině krusta, kterou musíme odebrat, ale asi po týdnu se vytvoří znovu. Co máme udělat, aby se tak nedělo? Děkuji.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
19.09.2017

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
19.09.2017

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
19.09.2017

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Slovník - vysvětlení pojmů z oblasti čov, čištění odpadních vod

Aerobní -

procesy probíhající v přítomnosti volného kyslíku.

Aktivovaný kal -

směsná kutura mikroorganismů (volně suspendované organismy a jejich vločky), která vzniká při biologickém čištění odpadních vod.

Amoniak (NH3) -

bezbarvý plyn dusivého zápachu a svíravé chuti.

Anaerobní -

procesy probíhající v nepřítomnosti vzduchu, resp. jakéhokoliv dostupného elementárního kyslíku (spojeno s existencí anaerobních bakterií).

Anorganické látky -

chemické sloučeniny neobsahující uhlík s výjimkou oxidů uhlíku, uhličitanů a kyanidů.

Anoxický -

bez přítomnosti elementárního kyslíku, avšak značná část aerobních organismů využívá kyslík vázaný v dusičnannech a dusitanech (spojeno s existencí fakultativních bakterií).

Bakterie -

po virech nejjednodušší jednobuněčné organismy o velikosti buněk +-10 ųm vytvářející kolonie, nemají vytvořené pravé buněčné jádro, buněčná hmota je rozptýlena, množí se dělením, většinou parazituje.

Balastní vody -

vody nařeďující odpadní vody.

Biofilm -

kultura mikroorganismů, která vytváří tenkou vrstvu na podložním materiálu.

Biologické vločky -

velké shluky mikroorganismů.

BSK -

biochemická spotřeba kyslíku, vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek ve vodách, BSK5 (BSK za 5 dní) = cca 0,87 BSK7 (BSK za 7 dní). Hodnota BSK5 představuje množství rozpuštěného kyslíku spotřebované za 5 dní mikroorganismy při bioch

Bytnění aktivovaného kalu -

zvyšování výskytu vláknitých mikroorganismů a s tím spojené zhoršování separovatelnosti aktivovaného klau provázené vzrůstem kalového indexu (KI) nad hodnoty 200 ml/g.

Denitrifikace -

redukce dusičnanů (nitrátů) na plynný dusík.

Dešťová voda -

voda z dešťových a sněhových srážek stékající po povrchu.

Enzymy -

specificky účinné látky bílkovinné povahy vznikající v organismu, které již v nepatrných koncentracích působí jako katalyzátory (snižují potřebnou aktivační energii reakcí).

EO -

ekvivalentní obyvatel, průměrná hodnota znečištění odpovídající produkci od jednoho obyvatele za den, v našich podmínkách je to 60 g BSK5/den.

Flokulace -

proces, při kterém se z destabilizovaných částic vzniklých při koagulaci tvoří usaditelné vločky.

Flotace -

separačín metoda, která odstraňuje suspendované látky z vody pomocí mikrobublinek plynu, které ulpívají na suspendovaných látkách a vynáší je k hladině, odkud je takto vzniklá pěna odstraňována.

Fosfáty -

soli kyseliny fosforečné.

Fotosyntéza -

biochemický děj, při němž se světelná energie přeměňuje na energii chemickou, z anorganických látek chudých na energii (CO2 a H2O) vznikají látky organické, z nichž se může energie opět uvolnit, např. hořením.

Hydraulické zatížení -

celkový přítok do čistírny či úpravny vody vztažený na jednotku času nebo objem přivedený na 1 m2 účinného povrchu zařízení za jednotku času.

Chemické metody čištění -

čištění odpadních vod přídavkem chemikálií.

CHSK (oxidovatelnost) -

chemická spotřeba kyslíku, je mírou obsahu látek schopných oxidace některými chemickými oxidačními činidly, nejčastěji dichromanem draselným CHSK a manganistanem draselným CHSK vyjadřuje přibližnou míru celkové koncentrace organických látek ve vodách.

Imobilizované kultury -

kultury mikroorganismů rostoucí na povrchu pevného materiálu.

Inertní -

netečný, neaktivní

Inkubace -

doba od naočkování do rozmnožení mikroorganismu.

Kal -

suspenze jemných pevných částic v kaplině.

Kalový index (KI) -

vyjadřuje sedimentační vlastnost kalu (ml/gr), objem, který zaujímá 1 g kalu po půlhodinové sedimentaci vztažený na celkovou koncentraci organické sušiny kalu.

Kalový plyn -

směs plynů vznikajících při anaerobní stabilizaci kalu vyhníváním obsahuje především methan a oxid uhličitý (objem se měří v litrech při atmosférickém tlaku).

Metabolismus -

přeměna látek a energií v živých organismech.

Methan -

plyn CH hlavní složka kalového plynu.

Mezofilní vyhnívání -

vyhnívání při středních teplotách (30

Mikroorganismy -

organismy mikroskopických rozměrů.

Mineralizace -

přeměna organických látek na anorganické.

Nitráty -

dusičnany (NO2, NO3).

Nitrifikace -

oxidace amonných iontů a amoniaku na dusičnany (nitráty) s dusitany (nitráty jako meziproduktem).

Nitrobacter -

autotrofní bakterie oxidující amoniak na dusitany.

Organické látky -

chemické látky obsahující uhlík a vodík, popř. kyslík, dusík, fosfor, síru atd.

Oxidace -

odštěpování elektronů z atomů nebo skupin, a tím zvyšování jejich kladného, resp. snižování záporného, oxidačního čísla (opak redukce).

Oxidační číslo -

oxidační stupeň, oxidační stav, udává počet elektronů, které je nutné soustavě (iontu nebo molekule) dodat či odebrat v průběhu oxidačně

Patogen -

organismus způsobující onemocnění.

Pcelk -

celkový obsah fosforu.

pH -

záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů (pH = 7

Plovoucí kal -

vrstva kalu na povrchu kapaliny.

Povrchově aktivní látky -

látky, které snižují povrchové napětí kapalin. Po rozpuštění povrchově aktivní látky se její molekuly hromadí na povrchu roztoku v důsledku menších přitažlivých sil mezi mini a molekulami rozpouštědla, než jsou vzájemné přitažlivé síly mezi molekulami ro

Povrchový aerátor -

zařízení k povrchové oxygenaci vody.

Primární kal -

kal z mechanického stupně čištění.

Přebytečný kal -

část biologického kalu vznikajícího v aktivaci, je ze systému dtahován.

Předaerace -

provzdušňování odpadní vody před usazováním, biologickým nebo chemickým čištěním.

Předsrážení -

přímé srážení před primárním usazováním, následované biologickým stupněm čištění.

Reakce -

interakce dvou či více látek, při které vznikne jedna nebo více nových látek.

Recipient -

vodstvo (moře, jezero, řeka, atd.) vodní tok nebo jakákoli podzemní vrstva přijímající vodu z určitého povodí či vodu odpadní.

Recirkulace -

vracení zpět do procesu.

Redox potenciál -

rovnovážný potenciál oxidačně

Redukce -

přijímání elektronů (opak oxidace).

Regenerace -

uvedení do původního stavu.

Rezistentní -

schopný odolávat nepříznivým podmínkám.

Sediment -

usazenina (např. kalu na dně jezera či nádrže).

Sekundární kal -

kal z biologického čištění.

Sekundární spotřeba kyslíku -

spotřeba kyslíku spojená s rozkladem odumřelých primárních producentů, tzv. sekundárního znečištění.

Separovat -

oddělit, odstranit, rozdělit (např. chemickou látku ze směsi).

Simultánní srážení -

přídavek koagulantů přímo do aktivačního procesu.

Stabilizace kalu -

částečný rozklad organických látek v kalu za anaerobních či aerobních řízených podmínek.

Stáří kalu (A) -

podíl mezi množstvím kalu v aktivačním systému a množstvím kalu odstraněným za den (jednak odebíraným jako přebytečný kal, jednak v odtoku).

Sterilizace -

proces, při kterém se zneškodní všechny organismy.

Substrát -

živné médium pro růst organismů, zdroj energie.

Surová voda -

neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů.

Surový kal -

nezpracovaný, nestabilizovaný kal z čištění odpadních vod.

Suspenze -

disperze malých pevných nerozpuštěných částic v kapalině.

Syntéza -

vznik nových látek.

Tenzidy -

povrchově aktivní látky, jejichž povrchová aktivita je dána stavbou jejich molekuly, která je charakterizována jednak skupinou hydrofilní, a jednak hydrofobní.

Účinnost čištění -

snížení koncentrace určité složky znečištění vyjádřené v procentech původní koncentrace.

Veškeré látky -

kal z biologického čištění vracený na vstup do biologického stupně čištění za účelem jeho opětovného využití v čistícím procesu.

Vyhnívání -

anaerobní proces stabilizace kalu.

Zákal -

znečištění vody způsobené nerozpuštěnými látkami o různém stupni disperzity (např. anorganické i organické koloidy, zbytky vloček po koagulaci atd.), vyjadřuje se v mg/l SIO2 (standard), nefelometrických zákalových jednotkách (NTU), formazinových zákalov

Zatížení kalu (B2) -

hmotnostní množství substrátu přivedené na 1 kg sušiny kalu (nebo organické sušiny) za den.

Ztráta žíháním -

rozdíl mezi obsahem veškerých látek (odparek) a jejich zbytkem po žíhání, hrubé měřítko obsahu organických látek ve vodách.