AKTUALITY
  • 9.1.2018 - DOTACE jsou pro rok 2017 častým tématem dotazů - jak dotaci získat ZDE.
  • 8.1.2018 - připravili jsme pro vás jasný a názorný návod jak se usazuje čistička odpadních vod - zvládne to každý ZDE.
  • 8.1.2019 - vzhledem k tomu, že se velmi často opakují dotazy na to jaké přípravky se nesmí dostat do čističky odpadních vod, připravili jsme pro Vás článek ZDE.
  • Všechny novinky >>
Poradna, dotazy

Čov mám cca 2 měsíce a když otevřu víko tak vše bublá v tom problém nevidím ale nátoková trubka je skoro celá pod vodou a v okolní sekci je hladina stejná. Mužete poradit?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Mám již septik, v čem mi pomůže čistička? Kam by se mohla dát? Za septik nebo před? Musel bych nechat vyvážet septik?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Chtěl bych se zeptat, zda domácí čistička odpadních vod má pracovat v předem nastavených cyklech (tzn. fáze promíchání, fáze provzdušnění a mezi těmito fázemi je čistička v nečinnosti s cílem sedimentace kalu), nebo má pracovat trvale promíchávání a provzdušňování celých 24 hod. denně. Domníval jsem se, že první varianta je správně, ale soused má ČOVku zapojenou tak, že pracuje promíchávání a provzdušňování celých 24 hod.

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Často slyším, že místo aviváže lze do pračky použít ocet. Můžu jej používat do čistírny odpadních vod?

ZDE

Máte nějaký dotaz?
Navštivte poradnu >>

Ceník, poptávky

Poptávám čističku odpadních vod pro 2-4 EO, Pardubický kraj, Chrudim.
22.01.2018

Čističku odpadních vod pro 10 EO, Středočeský kraj, Kolín.
22.01.2018

Poptávám čističku odpadních vod pro 4 EO, Vysočina kraj, Jihlava.
22.01.2018

Ekologicky a moderně

Čistička odpadních vod je moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod z rodinných domů.
Tento web poskytne dostatek informací k tomu, aby jste nejen dokázali dobře vybrat čističku ke svému domu, ale dokázali ji i svépomocí namontovat a udržovat ji v provozu tak, aby kvalitně a účinně čistila odpadní vodu. Věřte nám, že ani montáž svépomocí ani údržba není nic složitého.

Rozdělení - čistírny odpadních vod

Aktualizováno: 03.01.2018 Rubrika: Provoz čističky odpadních vod Zobrazení: 9772

Navigace : Rozdělení čistírny odpadních vod čističky

Malé čistírny odpadních vod do 2000 EO je možno rozdělit do tří kategorií.

 

Kategorie ČOV od 5 do 50 EO

Čistírny této velikosti nazývané často domovními čistírnami jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů. Současné čistírenské technologie v těchto zařízeních plně nahrazují překonané septiky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domovní ČOV umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu sociálního zařízení, koupelen, automatické pračky, myčky na nádobí atd. Vzhledem ke změnám v legislativě EU bude od 1. 7. 2009 vyžadována u čistíren typová zkouška a tzv. EUROcertifikát s označením výrobku CE. Smyslem tohoto procesu by měla být nejenom harmonizace norem v rámci EU, ale i zjednodušení povolení ČOV na vodoprávním úřadě..

Kategorie ČOV do 500 EO

Čistírny této kategorie jsou určeny pro malé a střední zdroje odpadních vod, které nemají možnost připojení na kanalizaci. Mají charakter tzv. balených čistíren, vyráběných v typových řadách a na místo instalace se dovezou jako hotový výrobek. Výhodou je především rychlá instalace a kompaktní rozměry. Nové technologie umožnily těmto zařízením dosáhnout srovnatelné parametry účinnosti a spolehlivosti s ČOV ve velkých městech.

Kategorie ČOV 500 – 2000 EO

Čistírny této kategorie jsou již obvykle pojímány jako komunální čistírny určené pro menší až střední zdroje splaškového znečištění.

Čistírenské technologie

V současnosti jsou nejvíce rozšířeny tři druhy separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Je to jednak klasická separace sedimentací zejména v modifikovaném provedení SBR (Sequencing Batch Reactor), fluidní filtrace ve vločkovém mraku USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) a MBR (Membrane Biological Reactor) s membránovou filtrací. Za nejlepší dostupné technologie v oblasti ovlivnění odtokových poměrů z povodí jsou oficiálně považovány čistírenské systémy s nízkou a středně zatěžovanou aktivací s aerobní stabilizací kalu. Příčinou požadavku na snižování zatížení kalu je norma EU vyžadující zvětšený specifický objem aktivace na ekvivalentního obyvatele na 0,5 m3/EO. Tento požadavek normy EU vyplynul ze dvou dlouhodobých zkušeností z provozování malých domovních čistíren. Za prvé je to požadavek provozní stability i při krátkodobém přetížení, kdy zvětšený objem aktivace představuje stabilizační faktor celého systému a za druhé praktické požadavky na řešení problematiky likvidace kalů. Oba faktory přispívají ke snížení frekvence odkalování, a tím i k výraznému zvýšení hospodárnosti provozu. Odvodněný kal z domovní čistírny je pak možné použít např. do kompostu.

Tlaková kanalizace

V případě, kdy reliéf obce není vhodný pro tradiční gravitační kanalizaci (např. rovina nebo skalnaté podloží), je možné objekty odkanalizovat pomocí tzv. tlakové kanalizace. Odpadní voda se odvádí nejprve do čerpacích jímek v blízkosti objektu a následně se čerpá přímo do ČOV. Odvodňovací objekty je možné sdružovat a také velikost odpadního potrubí je podstatně menší než u klasické gravitační kanalizace. To vše vede k značným finančním i časovým úsporám. Obecně lze při budování tlakové kanalizace dosáhnout úspory 30−60 % nákladů oproti gravitační kanalizaci (podle místních podmínek). Kombinací tlakové kanalizace s využitím menších lokálních ČOV, lze dosáhnout až překvapivě velkých investičních úspor. Výhodou je také možnost postupného budování tohoto decentralizovaného systému a tím i menší okamžitá finanční náročnost rozložením investice na delší časový úsek. Umístění, počet a kapacita lokálních čistíren se volí tak, aby při nízkých nákladech na kanalizační sběrače byly pokryty všechny zdroje znečištění.

Závěr Současný stav technické úrovně malých a středně velkých typů čistíren odpadních vod otevírá cestu k netradičnímu řešení odkanalizování malých obcí s využitím decentralizovaného systému pro likvidaci odpadních vod v obcích do 2000 ekvivalentních obyvatel. Ekonomické a časové výhody tohoto přístupu k řešení tohoto problémy mohou významně přispět ke splnění závazku ČR splnit požadavek EU na dosažení dobrého stavu vodních systémů v cílovém roce 2012.Jak snadno usadit čističku

Montáž čističky

Instalace čov je velmi jednoduchá a zvládnete ji sami. Jak postupovat Vám objasní tento článek, doplněný názornými obrázky.

více informací